Thời hạn giải quyết khiếu nại lĩnh vực lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2018/NĐ-CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

Nghị định chỉ rõ, kể từ ngày thụ lý: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thời hạn không quá 45 ngày. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thời hạn không quá 45 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 

Chính phủ quy định rõ thời hạn giải quyết các vụ khiếu nại về đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Trong 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu thì có quyền yêu cầu giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thời hạn không quá 45 ngày.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp hoặc ở vùng sâu, vùng xa thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4.
KHÁNH VÂN

Bài viết liên quan

Đối tác